Fungsi-Fungsi UPSP adalah seperti berikut:
1.  Merancang dan memantau serta membimbing pelaksanaan Program Galakan Membaca  
     bagi meningkatkan budaya membaca di sekolah.
2.  Merancang, mengurus dan melaksanakan program pembangunan Pusat Sumber Sekolah
     (PSS).
3.  Merancang, menyelia dan memantau bimbingan dan khidmat bantu kepada sekolah  
     berkaitan dengan pengurusan PSS.
4.  Memantau dan menilai penggunaan PSS.
5.  Merancang dan mengurus pembangunan sumber pendidikan di Pusat Sumber PKG.
6.  Merancang dan menyelaras bekalan dan pengedaran Bahan Bacaan Tambahan (BBT).
7.  Mengurus perkongsian pintar pendidikan dengan agensi luar.
8.  Mengurus, mengumpul dan menyebar maklumat berkaitan pembangunan dan kemajuan  
     PSS.
9.  Mengurus pengumpulan data dan program galakan membaca.
10. Melaksanakan tugas yang diarahkan dari semasa ke semasa.